Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Diskussion
Naturvidenskab
BGlogo


Diskussion er i naturvidenskabelige fag ikke en meningsudveksling.

I en naturvidenskabelig Rapport optræder afsnittet Diskussion som der, hvor Eksperimentets resultater vurderes og udfoldes. Afsnittet er placeret mod slutningen og er skematisk set opdelt i to underdele: Resultatvurdering og Perspektivering.

Resultatvurdering.
Forsøgets resultater skal her sammenlignes med den gældende viden - det afgøres om den hypotese, der er blevet opsat, holder stik; om tallene stemmer overens med tabelværdier og generelt, om det observerede kan bruges til at underbygge teorien. Hvis svaret er 'ja', peges der overbliksagtigt tilbage på teoriens indhold.

Hvis forventningerne derimod ikke kan støttes af resultaterne, er der to muligheder:

- Stort set altid kan problemet med, at teori og forventninger ikke hænger sammen, forklares ved at pege på en eller flere Fejlkilder, der gik hen og havde afgørende indflydelse på eksperimentet. Teksten skal så pege på fejlen i den liste, der er opstillet i afsnittet om Fejlkilder og Usikkerheder. Det kan også være en Usikkerhed, der er grunden til, at den fundne og den forventede værdi ikke er helt ens. I nogle fag og eksperimenter er det en del af rapporten at udregne og præcisere det vindue, som resultatet skal ligge indenfor for at være tæt nok på hypotesen - dette kan også foregå ved at inddrage statistiske analyser.

- Teorier skal kunne forkastes, og hvis de ikke understøttes af et resultat, er det den nødvendige følge, at teorien må laves om. Dette er sjældent i gymnasieforsøg, men i så fald skal afvisningen følges op af en gennemtænkning af den brugte teori med det mål at opstille en ny, forbedret version - der så også indbefatter det netop sete resultat.

En tredje, mulig grund til at eksperimentets resultat ikke er som forventet, kan være at selve eksperimentet ikke repræsenterer særligt godt den teori, der ønskes undersøgt. I gymnasieundervisning er det som regel kun tilfældet, hvis det er et af målene med eksperimentet at arbejde med det aspekt. Man kan så i teksten påpege, hvor der er forsimplet for meget eller, hvor det brugte forsøgsdesign ikke er optimalt. Samtidigt kan man komme med forslag til forbedringer/ændringer - og skal her ikke lade sig begrænse tid, økonomi og held (men må gerne pege på det). Hvis det på den måde er eksperimentets
model, der er grunden til afvigelser, følger perspektiveringen op på det.

Perspektivering.
Det konkrete eksperiment skal i denne del sættes ind i en større sammenhæng. Hvad viser resultatet i den faktiske model, der er brugt, for den større forståelse som eksperimentet var en model for? Læs mere om perspektivering via linket her.

Genren 'Diskussion' optræder også i andre fag og kan derfor blandes sammen med disse - læs om ligheder og forskelle her

Gode råd:

- Husk generelt at FORKLARE, hvad du har observeret - ikke bare beskrive det.

- Ved at de fejlkilder og usikkerheder, der er opstillet i Fejlkilder og Usikkerheder-afsnittet, er forsynet med en vurdering af, hvilken forskel de konkret vil gøre ved resultatet, er det nemmere at tage fat på den enkelte fejl, når den inddrages i diskussionen.

- Få resultatvurderingen til at munde ud i en konkluderende sætning om, hvad eksperimentet konkret viste. Den leder så over til den anden underdel - perpektiveringen

Eksempler:

-  Afsnittet Diskussion i en biologirapport om Diffusion i Agar

.

Tilbage til toppen af sidenTilbage til NaturvidenskabTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½