Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Udførelse
Naturvidenskab
BGlogo

Som en del af den naturvidenskabelig genre Rapport, er der mod midten et afsnit om Udførelse. Rapporter er en formidling af viden, der er opnået via eksperimenter, og det er helt grundlæggende, at rapporter er formuleret, så det fremstår Reproducerbart - dvs at enhver anden principielt kan efterprøve eksperimentet og dermed bekræfte den teori, der undersøges og underbygges.

Generelt set består Udførelse-afsnittet af fire underdele:

- Materialer
- Fremgangsmåde
- Risikovurdering
- Konkret Hypotese

Materialelisten er en overskuelig oversigt af, hvilket grej der har været brugt i eksperimentet. Det er vigtigt at medtage koncentrationer på opløsninger. I enkelte tilfælde kan det være relevant at angive hvordan du skaffede den enkelte del.

Fremgangsmåden laves lettest i punktform og skal gennemgå eksperimentets trin. Hvis der har været en proces forud med at udtænke og designe, skal det ikke medtages som trin. Det skal være tydeligt, hvad der skal aflæses, hvordan det aflæses samt, hvordan data evt skal efterbehandles. Det er også her, de endelige formler for databehandling præsenteres - ud fra Teori. Det er ikke nødvendligt at medtage alle detaljer - vilkår som temperatur o.l. inddrages kun, hvis de er relevante. Husk at præcisere og forklare hvis en størrelse måles via en anden - det gælder også hvis eksperimentet benytter trick og indirekte veje til at måle på bestemte størrelser (Fx. at måle pH, som et værdi for kuldioxidindhold i vand; at måle reaktionstid som afstand på en gribepind o.l.)

Som støtte til materialelisten og fremgangsmåden kan der være tilknyttet en figur, der viser eksperimentets forsøgsopstilling. Husk at behandle den som figur med nr. tekst og henvisning.

Risikovurdering er ikke centralt og nødvendigt i alle fag og rapporter - så kan underdelen udelades. Funktionen af teksten er at vise opmærksomhed på, hvor eksperimentet kan være til fare for dig selv eller omgivelserne. Det kan være en fare for menneskelige skader ved brug af bestemte kemikalier, højspænding eller fx radioaktive kilder, eller det kan være sygdomssmitte ved arbejde med levende materiale. Det er også en del af teksten, hvordan rester og affald fra eksperimentet skal behandles - må det bare hældes i vasken/skraldespanden eller skal det på en eller anden måde kontrolleres. Ikke alle mulige farer skal inddrages, men kun særlige og relevante. Hvis der er etiske hensyn i eksperimentet - fx. til forsøgsorganismer er det også her, de kan inddrages. 'Risiko' , 'Usikkerhed' og 'Fejlkilde' er tre vidt forskellige ting - de to sidste står i deres eget afsnit. Bland dem ikke sammen.

Konkret Hypotese: Ud fra Teoriafsnittet og den opstillede fremgangsmåde kan der opstilles konkrete forventninger til eksperimentets udfald. Her skrives inden selve afviklingen, hvad man forudser at resultatet vil være. Tabelværdier, Normalværdier og ellers tal, farver osv. - alt efter hvad det præcist er for et eksperiment, der skal udføres. "Konkret" er i modsætning til den generelle hypotese, som er en del af Teori-afsnittet. Den generelle hypotese er den forventning, man har uafhængigt af det faktiske eksperiment her.


Vis i Konkret Hypotese tilbage på hvad i Teorien, der er baggrund for at forvente hver del - og forklar din forventning i ord. Hvis der ikke er konkrete forventninger til forsøget er det alene den generelle hypotese i Teorien, der skal underbygges. Så kan underdelen her udelades. Hvis fraværet af en konkret hypotese skyldes, at det er formålet at bestemme værdier for enkelte apparater, individer e.l., skal teksten ikke skrives som Rapport men som en Undersøgelse.

Uden for Bjerringbro Gymnasium kan man møde at afsnittet navngives som "Metode" - men for at undgå forvirring i forhold til, at Metode også betyder fagene og hovedområdernes forskellige overordnede former for materialebehandling - inkl. den tilknyttede videnskabelige tankegang (Fx i AT), har vi på BG valgt at reservere Metode-betegnelsen til det. I stedet skriver man her i rapporter om et eksperiments "Udførelse".

Gode råd:

- Skriv hvad der faktisk blev gjort (ikke hvad øvelsesvejledningen siger at du burde have gjort). Lav når eksperimentet udføres notater til hvad der er ændret i fremgangsmåde og noter også koncentrationer o.l. på faktiskt anvendte grej.

- Skriv ALTID fremgangsmåden i DATID

- Lad én person, der ikke kender forsøget, læse Udførelse-afsnittet og check, om vedkommende dermed har forstået eksperimentet nok til at kunne gentage det.

Eksempler:

- Afsnittet om Udførelse i Biologirapport om Diffusion i Agar

- Tekst om Konkret Hypotese i Biologirapport om Diffusion i Agar


Tilbage til toppen af sidenTilbage til NaturvidenskabTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½