Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Diskussion
Samfundsfag
BGlogo

En diskussion er en fagligt funderet afvejning af argumenters holdbarhed.

Diskussion anvendes i den skriftlige studentereksamen som det andet spørgsmål i den valgfrie del, og bliver således udgangen på bearbejdelsen af den valgfrie dels problemstilling. Der er sammenhæng mellem delopgavens spørgsmål to og tre, og denne sammenhæng kan ofte udnyttes i besvarelsen.

Ifølge læreplanen indgår:

– anvendelse af teorier til forklaring af faglige sammenhænge og udviklingstendenser

– perspektivering af en faglig problemstilling

– logisk sammenhængende faglig argumentation og konklusion i et præcist og nuanceret sprog.

 Diskussionen vil typisk tage udgangspunkt i et kort tekstuddrag, som forholder sig til en samfundsfaglig problemstilling. Den vil have et fagligt fokus eller fokus med citathenvisning til tekstuddraget, som gør det muligt at inddrage og anvende samfundsfaglig begreber, viden og teorier.

Fokus skal være på problemstillingen - dvs. at der diskuteres det, der bliver spurgt om. Diskussionen skal være fagligt funderet og det er afgørende, at der i højere grad end i de øvrige delopgaver inddrages og anvendes relevant faglig viden i form af begreber og teorier.

Diskussionen kan struktureres på forskellige måder afhængig af spørgsmålets formulering. Diskussionen kan f. eks. struktureres som:

-          en modstilling af argumenter eller forklaringer med inddragelse af begreber og teori

-          en udfoldelse af relevante faglige argumenter, forklaringer eller teorier, som afvejes ud fra faglig viden

Der er tre afgørende kvalitetskriterier:

At den viden, der præsenteres, er relevant for det stillede spørgsmål – at fokus gennemgående bevares.

At den viden, der præsenteres, har en faglig dybde og omfang, der gør diskussionen fyldestgørende.

At fremstillingen er velstruktureret

En diskussion afrundes ikke nødvendigvis med et entydigt svar, men kan med fordel sammenfattes med et nuanceret bud på videre undersøgelser.

Genren 'Diskussion' optræder også i andre fag og kan derfor blandes sammen med disse - læs om ligheder og forskelle her

Gode råd:

- Inddrag begreber og teorier - sørg for at deres relevans er tydelig.

- Lav en logisk rød tråd. "på den ene side..... på den anden side...."

Eksempler:

- Diskutér i hvor høj grad VK-regeringens udenrigspolitik har øget eller mindsket Danmarks sikkerhed. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag A3.

- Diskutér, hvilke muligheder der er for at EU kan udvikle sig til en global aktør, som kan “håndtere de komplekse internationale udfordringer”. (Citat fra bilag D2). Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag D2.

- Diskutér arbejdets betydning for individet i det senmoderne samfund. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag C2.

Tilbage til toppen af sidenTilbage til SamfundsfagTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½